Тук ще намерите презентации използвани в часовете, работни листи за упражнение,

занимателни задачи и развиващи игри.

Тези неща помните ли ги? Позабавлявайте се и ще разберете...

Глагол - една занимавка от г-жа Руми Петрова - http://www.j2e.com/imur57/Admin/glagol/ Забавно е!!!

Лично местоимение

 

Да се упражним!

 

 

 

 

 

 

 

 

Важните веща, които не бива да забравяме:

ЗВУКОВЕ И БУКВИ 

 

БУКВАТА се чете и пише . ЗВУКЪТ се чува и изговаря .

ЗВУКОВЕТЕ са ГЛАСНИ и СЪГЛАСНИ .

ГЛАСНИТЕ съдържат само глас и образуват срички .

Те са 6 на брой : а-ъ , о-у ,е -и.

СЪГЛАСНИТЕ са СОНОРНИ, ЗВУЧНИ или БЕЗЗВУЧНИ.

СОНОРНИТЕ съгласни съдържат много глас и малко шум .

Това са съгласните в думата ЛаМаРиНа+Й -/л,м,р,н,й/.

ЗВУЧНИТЕ съгласни съдържат звук и шум .

Това са съгласните в думите БоЗа ,ВоДа ,ЖеГа -/б,в,г,д,ж,з /.

БЕЗЗВУЧНИТЕ съгласни съдържат малко глас и много шум .

Те са : П,С,Ф,Т,Ш,К,Х,Ц,Ч.

В края на думите звучните и беззвучните съгласни се променят.Чуват се Б-П ,

В-Ф , Г-К , Д-Т , З-С ,Ж-Ш . Проверка правим като кажем думата в друга форма, мн. число или проверим в речника .

Буквите Я и Ю в началото на думата и след гласна означават два звука Я=Й+А , Ю=Й+У /ябълка, Мая, юнак,/ . След съгласна се броят за един звук /люляк/. Буквата Щ означава два звука Щ=Ш+Т .

Буквосъчетанието ДЖ и ДЗ означават 2 букви, но 1 звук.

Буквата Ь не означава звук, а омекотява съгласния пред нея.

ЙО се пише в началото на думата и след гласна.

След съгласна се пише ЬО .

 

ДУМА - ИЗРЕЧЕНИЕ - ТЕКСТ

 

ДУМАТА служи за назоваване на нещо :предмет, признак на предмета или негово действие.

Разделя се на СРИЧКИ , в зависимост от гласните които съдържа /ма-ма, у-чи-ли-ще, дом/ .

ПРЕНАСЯНЕТО на част от думата става като се раздели на срички и се спазва правилото, че не може да се оставя или пренася сричка от една буква /слон,ри-ба,ба-рабан,бара-бан,оби-ча/.
ГЛАВНИ букви пишем В НАЧАЛОТО на изречението и на ИМЕНА на хора, реки, градове.../В града дойде цирк. Владимир,Искър,Червен бряг,България..../

Думите свързани по смисъл образуват ИЗРЕЧЕНИЕ ./Столицата на България е София . /

Чрез СЪОБЩИТЕЛНОТО изречение съобщаваме нещо. В края му се пише ТОЧКА. /Аз обичам България ./

Чрез ВЪПРОСИТЕЛНОТО изречение задаваме въпрос . В края му се пише ВЪПРОСИТЕЛЕН знак .
/Ще ходиш ли в парка ? /

УДИВИТЕЛНИЯТ знак се поставя , когато с изречението изразяваме чувство или издаваме заповед . / Ох, боли ме главата от учене ! Не пресичай улицата !

 

Изреченията свързани по смисъл образуват ТЕКСТ. Всеки текст има ЗАГЛАВИЕ .

 

ЧАСТИ НА РЕЧТА

 

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА - това са думите, с които назоваваме предмети, животни, хора или техните имена.

Те могат да бъдат : нарицателни , собствени и умалителни /куче , Шаро , кученце /.

Откриваме ги с въпрос : Какво е това ? Кой е този ? .

Определяме  род и число на съществителното име:
м.р. - самолет,ученик/един/,

ж.р. -роза,ученичка/една/,

ср.р. -колело,дете/едно/,

ед.ч. -град,
мн.ч. -градове .


ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА - това са думите , с които назоваваме качество или признак на предметите .

Те се СЪГЛАСУВАТ със същ. имена - приемат рода и числото им и образуват
СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ - /червена роза , умно дете , роден град , палави деца/.

Откриват се с въпросите : Какъв ? , Каква ? , Какво ? , Какви ? -голям,сладък, красив,добра,прекрасна,слаба,буйно,гладно …

Определяме  род и число на прилагателното име.


ГЛАГОЛИ - това са думите с които назоваваме действие или състояние на предметите.

Откриват се с въпросите : Какво прави ? , Какво правят ?

Определяме  лице ,число и време глагола.

За целта си помагаме с думите :

Аз- за 1л.,ед.ч. ,

Ти -2.л.,ед.ч.,

Той,Тя,То - 3л.,ед.ч.,

Ние-1л.,ед.ч.,

Вие -2л.,ед.ч.,

Те -3л.,ед.ч. .
 

            уча

ед. ч.           мн. ч.

1л. уча         1л. учим
2л. учиш       2л. учите
3л. учи         3л. учат

 

В зависимост от това кога се извършва действието :

·         в момента на говорене - СЕГАШНО ВРЕМЕ /уча,пея,играя /,

·         преди момента на говорене - МИНАЛО ВРЕМЕ /учих,пях,играх /

·         БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ – действието ще се извърши след момента на говорене - / ще уча,ще пея,ще играя / .

Тест - правопис на звучен съгласен пред беззвучен съгласен.

Тест правопис на звучните съгласни

Правопис на гласните

Звукове и букви